సూచనలు చేతితో అబ్బాయికి హస్త ప్రయోగం చేయడం lenkino